تبلیغات
صحنه - مطالب تیر 1391
یکشنبه 25 تیر 1391

ایران در جهان

   نوشته شده توسط: آرش گلستانی    

طبق گزارش جهانی سال 2012 ،سوئیس، سوئد و سنگاپور در رتبۀ اول تا سوم کشورهای مبتکر و نوآور قرار دارند.

 

به گزارش سیتنا، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، نظام جدید اقتصاد بین الملل دارای سه ویژگی برجسته و مهم است: 1- جهانی است 2- معطوف به اشیاء و امور غیرملموسی چون ایده ها، اطلاعات و ارتباطات است و 3- اجزاء به شدت با هم در ارتباط هستند. جدای از جهانی سازی و شبکۀ گستردۀ اطلاعات اقتصادی، ابتکار و نوآوری در حوزۀ اقتصاد نیز طی سالهای اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای بسیاری از دولتها برخوردار بوده و به رغم سایۀ سنگین بحران اقتصادی بر اکثر اقتصادهای توسعه یافتۀ جهان، میزان بودجه ای که دولتها برای نوآوری و ابتکار به منظور ارتقاء رشد اقتصادی اختصاص می دهند، کاسته نشده است؛ به گونه ای کهکمیسیون اروپا هفتۀ گذشته از اختصاص بودجۀ 8.1 میلیارد یورویی برای حمایت از ابتکار و نوآوری به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها خبر داد. گفته می شود این بودجه بیش از همه به منظور حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و تشویق آنها برای ابتکار و نوآوری بیشتر بوده است.
این در حالیست که طبق گزارش جهانی سال 2012 سوئیس، سوئد و سنگاپور در رتبۀ اول کشورهای مبتکر و نوآور قرار دارند. این دومین باری است که به طور متوالی سوئیس، سوئد و سنگاپور در رتبۀ برتر کشورهای نوآور و مبتکری قرار گرفته و توانستند در حوزۀ اقتصادی نیز از این مزیت استفاده کنند. به طوری که طبق آمار منتشر شده سوئیس شاهد افزایش 0.7 درصدی، سوئد 0.8 درصدی و سنگاپور نیز 9.9 درصدی در تولید ناخالص داخلی در شش ماهۀ اول سال 2012 بوده اند.


ادامه مطلب