صحنه به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشید قسم به نقش و نگار تخت جمشید قسم ایران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد tag:http://argol.mihanblog.com 2019-09-10T17:37:13+01:00 mihanblog.com سلام و خداحافظ 2015-08-02T15:08:23+01:00 2015-08-02T15:08:23+01:00 tag:http://argol.mihanblog.com/post/691 آرش گلستانی سلام ای غروب غریبانه دلسلام ای طلوع سحرگاه رفتنسلام ای غم لحظه های جداییخداحافظ ای شعر شبهای روشنخداحافظ ای شعر شبهای روشنخداحافظ ای قصه عاشقانهخداحافظ ای آبی روشن عشقخداحافظ ای عطر شعر شبانهخداحافظ ای همنشین همیشهخداحافظ ای داغ بر دل نشستهتو تنها نمی مانی ای مانده بی منتو را می سپارم به دلهای خستهتو را می سپارم به مینای مهتابتو را می سپارم به دامان دریااگر شب نشینم اگر شب شکستهتو را می سپارم به رویای فردابه شب می سپارم تو را تا نسوزدبه دل می سپارم تو را تا نمیرداگر چشمه ی واژه

سلام ای غروب غریبانه دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ ای شعر شبهای روشن

خداحافظ ای شعر شبهای روشن
خداحافظ ای قصه عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه
خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دلهای خسته
تو را می سپارم به مینای مهتاب
تو را می سپارم به دامان دریا
اگر شب نشینم اگر شب شکسته
تو را می سپارم به رویای فردا
به شب می سپارم تو را تا نسوزد
به دل می سپارم تو را تا نمیرد
اگر چشمه ی واژه از غم نخشکد
اگر روزگار این صدا را نگیرد
خداحافظ ای برگ و بار دل من
خداحافظ ای سایه سار همیشه
اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم
خداحافظ ای نوبهار همیشه

]]>
چشم من روشن 2015-08-02T14:31:13+01:00 2015-08-02T14:31:13+01:00 tag:http://argol.mihanblog.com/post/689 آرش گلستانی به به سلام خوش آمدی  بزرگترین بیل مكانیكی جهان 2015-01-14T18:07:25+01:00 2015-01-14T18:07:25+01:00 tag:http://argol.mihanblog.com/post/687 آرش گلستانی
]]>
مجسمه مشاهیر ایران در مقر سازمان ملل در وین 2015-01-14T18:05:13+01:00 2015-01-14T18:05:13+01:00 tag:http://argol.mihanblog.com/post/686 آرش گلستانی

]]>
شعری از قیصر امین پور 2015-01-09T16:08:41+01:00 2015-01-09T16:08:41+01:00 tag:http://argol.mihanblog.com/post/685 آرش گلستانی در كتاب چار فصل زندگی صفحه ها پشت سرِ هم می روند هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند لحظه ها با شادی و غم می روند... گریه، دل را آبیاری می كند خنده، یعنی این كه دل ها زنده است... زندگی، تركیب شادی با غم است دوست می دارم من این پیوند را گر چه می گویند: شادی بهتر است دوست دارم گریه با لبخند را  ) قیصر امین پور  ( در كتاب چار فصل زندگی

صفحه ها پشت سرِ هم می روند

هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند

لحظه ها با شادی و غم می روند...

گریه، دل را آبیاری می كند

خنده، یعنی این كه دل ها زنده است...

زندگی، تركیب شادی با غم است

دوست می دارم من این پیوند را

گر چه می گویند: شادی بهتر است

دوست دارم گریه با لبخند را

 ) قیصر امین پور  (

]]>