صحنه به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشید قسم به نقش و نگار تخت جمشید قسم ایران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد http://argol.mihanblog.com 2019-09-15T06:56:50+01:00 text/html 2015-08-02T15:08:23+01:00 argol.mihanblog.com آرش گلستانی سلام و خداحافظ http://argol.mihanblog.com/post/691 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;"></p><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><span style="line-height: 20.8999996185303px;">سلام ای غروب&nbsp;</span><a href="http://www.dostpersian.ir/" style="line-height: 20.8999996185303px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(26, 26, 26);">غریبانه</a><span style="line-height: 20.8999996185303px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 20.8999996185303px;">دل</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>سلام ای طلوع سحرگاه رفتن</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>سلام ای غم لحظه های جدایی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای شعر شبهای روشن</b></font></span></div><p></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;"></p><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای شعر شبهای روشن</b></font></span></div><span id="more-5073" style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای قصه عاشقانه</b></font></span></div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای آبی روشن عشق</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای عطر شعر شبانه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای همنشین همیشه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای داغ بر دل نشسته</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>تو تنها نمی مانی ای مانده بی من</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>تو را می سپارم به دلهای خسته</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>تو را می سپارم به مینای مهتاب</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>تو را می سپارم به دامان دریا</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر شب نشینم اگر شب شکسته</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><span style="line-height: 20.8999996185303px;">تو را می سپارم به</span><span style="line-height: 20.8999996185303px;">&nbsp;</span><a href="http://www.dostpersian.ir/" style="line-height: 20.8999996185303px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(26, 26, 26); transition: all 0.3s ease-out; -webkit-transition: all 0.3s ease-out;">رویای فردا</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>به شب می سپارم تو را تا نسوزد</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>به دل می سپارم تو را تا نمیرد</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر چشمه ی واژه از غم نخشکد</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر روزگار این صدا را نگیرد</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای برگ و بار دل من</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای سایه سار همیشه</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20.8999996185303px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خداحافظ ای نوبهار همیشه</b></font></span></div><p></p> text/html 2015-08-02T14:31:13+01:00 argol.mihanblog.com آرش گلستانی چشم من روشن http://argol.mihanblog.com/post/689 به به سلام خوش آمدی&nbsp; text/html 2015-01-14T18:07:25+01:00 argol.mihanblog.com آرش گلستانی بزرگترین بیل مكانیكی جهان http://argol.mihanblog.com/post/687 <img src="http://namehnews.ir/files/fa/news_albums/204057/1502/resized/resized_61239_563.jpg"> <div><img src="http://namehnews.ir/files/fa/news_albums/204057/1502/resized/resized_61238_405.jpg"></div> text/html 2015-01-14T18:05:13+01:00 argol.mihanblog.com آرش گلستانی مجسمه مشاهیر ایران در مقر سازمان ملل در وین http://argol.mihanblog.com/post/686 <div><img src="http://namehnews.ir/content/files/entezari/93969.jpg"><img src="http://namehnews.ir/content/files/entezari/93968.jpg"></div><div><br></div><img src="http://namehnews.ir/content/files/entezari/93960.jpg"> text/html 2015-01-09T16:08:41+01:00 argol.mihanblog.com آرش گلستانی شعری از قیصر امین پور http://argol.mihanblog.com/post/685 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%; font-family:&quot;B Titr&quot;">در كتاب چار فصل زندگی</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">صفحه ها پشت سرِ هم می روند</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">لحظه ها با شادی و غم می روند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><span dir="LTR"></span>...<br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">گریه، دل را آبیاری می كند</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">خنده، یعنی این كه دل ها زنده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><span dir="LTR"></span>...<br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">زندگی، تركیب شادی با غم است</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">دوست می دارم من این پیوند را</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">گر چه می گویند: شادی بهتر است</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">دوست دارم گریه با لبخند را</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left;"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">&nbsp;) </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:120%;font-family:&quot;B Titr&quot;">قیصر امین پور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:120%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><span dir="LTR"></span> &nbsp;(</span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p>